दोन किलो सीएनजी व दोन किलो पेट्रोलचा वापर केल्यास 330 किलोमीटर एवढे अंतर ही बाईक काटेल