शेतकऱ्यांचा 115 कोटीचा पीक विमा मंजूर झालेला असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वाटप सुद्धा सुरू